STANOVY
„Czechoslovak.club, z. s.“


čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku


1. Název spolku je: ”Czechoslovak.club, z.s. ” (dále jen ”spolek”);
2. sídlem spolku je Brno, Nové Sady 988/2, 602 00;
3. spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na 
organizační jednotky – spolek je místně příslušnou organizační jednotkou;
4. charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku.


čl. II
Účel spolku


 1. 1. Účelem spolku je podpora nových a netradičních přístupů a řešení v oblasti 
  vzdělávání, nových technologií; osvětová činnost a vzdělávání a zajištění financování 
  a podpory vzdělávání osob.
  2. Cílem spolku je zajišťovat širokou nabídku akci pro volný čas dětí, mládeže a 
  dospělých, podporovat duševní, poznávací a intelektuální aktivity různých věkových 
  skupin. Dále pak podpora mezinárodního a mezikulturního porozumění i občanské 
  tolerance, podpora workshopů.
  3. Za tímto účelem bude spolek pořádat a zajišťovat akce, besedy, diskuze, zájmové 
  kroužky, webináře a různé kulturní, společenské akce a výukové kurzy.
  4. Úkolem spolku je dále spolupracovat při výchově dětí a mládeže s orgány státní 
  správy a samosprávy a s dalšími spolky, které se zabývají podobnou činností a projeví 
  o spolupráci zájem.
  5. Vedlejší činností Spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo 
  jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti Spolku.


čl. III
Cíle spolku a předmět jeho činnosti


1. Poskytování bezplatného poradenství a podpory zejména znevýhodněným osobám.
2. Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel 
spolku.
3. Příprava a realizace vzdělávacích akcí (přednášky, semináře).
4. Realizace osvětové činnosti.
5. Spolek vzniká z potřeby popularizovat vědu, výzkum a nové technologie u dětí, 
mládeže a amatérských vynálezců. 
6. Posláním spolku je propojovat české vědce v zahraničí mezi sebou, sdílení informací a 
usnadnění návratu českých vědců zpět do vlasti.
7. Při zajišťování hlavní činnosti Spolku plní Spolek tyto hlavní úkoly: 
a) organizuje, řídí a koordinuje dle stanov, předpisů 
b) zabezpečuje rozvoj Spolku, zajišťuje výchovu a zvyšování kvalifikace odborných 
pracovníků,
c) zastupuje zájmy Spolku, svých členů v jednání se státními orgány a jinými 
organizacemi,
d) podílí se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k 
zajištění své činnosti a k částečnému zajištění prostředků na činnost pro členy 
Spolku, 
e) může provozovat vlastní hospodářskou činnost pro získání finančních a 
hmotných prostředků na zabezpečení své činnosti, 
f) vydává vnitřní předpisy,
8. Další formy činností a konkretizaci činností stanoví členská schůze.


čl. IV
Členství ve spolku


1. Členem spolku mohou být fyzické osoby a právnické osoby.
2. Přihlášku ke členství přijímá předseda, který také rozhoduje o přijetí nového 
člena spolku.
3. Zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem 
vést spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.
4. Členství zaniká
1. závažným porušením povinnosti vyplývající z členství;
2. doručením písemného oznámení člena o vystoupení;
3. rozhodnutím o vyloučení;
4. nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné 
lhůtě;
5. úmrtím, zánikem právnické osoby – člena spolku, zánikem 
spolku.
5. Člen má právo:
1. účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti 
informován;
2. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
3. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.

6. Člen má povinnost:
1. dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku; (svou 
činností naplňovat cíle spolku) ;
2. platit členské příspěvky.
7. Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku vždy pro příslušný kalendářní 
rok.

 

čl. V
Orgány spolku


Orgány spolku jsou:
1. Statutární orgán – předseda
2. Nejvyšší orgán – výbor spolku

 

čl. VI
Statutární orgán – předseda


1. Statutárním orgánem spolku je předseda.
2. Předseda je volen na dobu neurčitou, dokud není výborem spolku odvolán, 
nebo pozbude členství ve spolku.


čl. VII
Výbor spolku


1. Výbor je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně;
2. Výbor je tříčlenný.
3. Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku. V případě ukončení členství ve 
spolku nebo rezignace na funkci člena výboru, se výbor doplňuje kooptací 
zbývajícími členy výboru.
4. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru; nesejde-li se 
v potřebném počtu, svolá se nejpozději do šesti dnů náhradní zasedání 
výboru. Nové zasedání výboru je usnášeníschopné bez ohledu na počet 
přítomných členů. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí 
je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy 
neurčí jinak. Každý člen má 1 hlas.
5. Výbor může být svolán požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do 
jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
6. Funkční období výboru je pětileté.
7. V případě, že usnesení výboru se příčí dobrým mravům či odporuje těmto 
stanovám, hledí se na něj, jako by nebylo přijato.
Výbor:
1. volí předsedu spolku;
2. schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí 
těchto rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 členů výboru;
3. schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období 
a revizní zprávu;
4. konkretizuje činnost pro další období;
5. stanovuje výši členských příspěvků.


čl. VIII
Zásady hospodaření


1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské 
příspěvky, dary, dotace, granty a příjmy z činnosti spolku a z majetku spolku, a 
budou používány na činnost spolku.
2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho 
hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.


čl. IX
Okolnosti zániku spolku


1. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě 
rozhodnutí výboru neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům 
spolku.
2. Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu